top of page

Wed, Sep 16

|

Frösundaleden 2A

16:e september, Stockholm: Föreningsstämma 2020

SÄKUs föreningsstämma 2020. Digitalt och/eller på plats i Stockholm

Registrering är stängd
Se andra evenemang
16:e september, Stockholm: Föreningsstämma 2020
16:e september, Stockholm: Föreningsstämma 2020

Time & Place

Sep 16, 2020, 11:30 AM – 1:00 PM

Frösundaleden 2A, Frösundaleden 2A, 169 70 Solna, Sverige

Guests

About the event

Medlemmar i Säkerhetskulturnätverket kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 16:e september kl 11.30 på AFRY/ÅF-huset med adress Frösundaleden 2a, Solna. Stämman kommer att ske både digitalt över Teams samt på plats. Ett begränsat antal platser kommer att finnas på plats för att möjliggöra ett säkert möte där vi kan hålla viss distans. I samband med föreningsstämman bjuds medverkande medlemmar på lunch. På grund av covid-19 uppmanas man ej medverka fysiskt på plats om man har minsta symptom. Till platserna på plats är det ”först till kvarn” som gäller.

Varje medlemsorganisation har en röst och får internt utse vem som företräder rösten om flera deltar från samma organisation.

Följande punkter kommer behandlas på föreningsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad

4. Dagordning

5. Justering av röstlängden

6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet

7. Föredragning av förvaltningsberättelsen

8. Fråga om fastställelse av balansräkningen

9. Föredragning av revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

11. Genomgång av nästkommande kalenderårs budget och verksamhetsplan

12. Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår

13. Val av styrelse samt styrelsens ordförande

14. Val av revisorer

15. Tillsättande av valberedning

16. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Fråga som medlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma kan mejlas till kansliet senast två veckor innan föreningsstämman äger rum. 

Beslutsunderlag till stämman finns på medlemsdelen av hemsidan, under fliken ”Nyheter och artiklar”.

Program

Föreningsstämma SÄKU 2020

  • Kl 11.30 – max 13.00
  • Lunch för deltagare på föreningsstämman
  • Efterföljande mingel för de som vill

Share this event

bottom of page