top of page

Tue, May 18

|

Microsoft Teams

Föreningsstämma 2021

SÄKUs föreningsstämma 2021.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Föreningsstämma 2021
Föreningsstämma 2021

Time & Place

May 18, 2021, 10:00 AM – 11:30 AM

Microsoft Teams

Guests

About the event

Medlemmar i Säkerhetskulturnätverket kallas till ordinarie föreningsstämma tisdag den 18:e maj kl 10.00 till max 11.30. Stämman kommer att ske digitalt över Microsoft Teams.

Varje medlemsorganisation har en röst och får internt utse vem som företräder rösten om flera deltar från samma organisation.

Följande punkter kommer behandlas på föreningsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad

4. Dagordning

5. Justering av röstlängden

6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet

7. Föredragning av förvaltningsberättelsen

8. Fråga om fastställelse av balansräkningen

9. Föredragning av revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

11. Genomgång av nästkommande kalenderårs budget och verksamhetsplan

12. Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår

13. Justering av stadgar

14. Val av styrelse samt styrelsens ordförande

15. Val av revisor

16. Tillsättande av valberedning

17. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Beslutsunderlag till stämman läggs upp, senast en vecka innan stämman, på medlemsdelen av hemsidan, under fliken ”Nyheter och artiklar”. Beslutsunderlaget skickas även ut till de personer som anmäler sig till stämman.

Fråga som du som medlem önskar upptagen till behandling vid föreningsstämman kan mejlas till kansliet senast två veckor innan föreningsstämman äger rum. 

Program

Föreningsstämma SÄKU 2021

  • Kl 10.00 – max 11.30

Share this event

bottom of page