top of page

Wed, Jun 21

|

Microsoft Teams

Föreningsstämma 2023

SÄKUs föreningsstämma 2023

Registration is closed
See our other events
Föreningsstämma 2023
Föreningsstämma 2023

Time & Place

Jun 21, 2023, 1:00 PM – 3:00 PM

Microsoft Teams

Guests

About the event

Medlemmar i Säkerhetskulturnätverket kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 21:e juni  kl 13.00 till max 15.00. Stämman kommer att ske digitalt över Microsoft Teams.

Varje medlemsorganisation har en röst och får internt utse vem som företräder rösten om flera deltar från samma organisation.

Följande punkter kommer behandlas på föreningsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad

4. Dagordning

5. Justering av röstlängden

6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet

7. Föredragning av förvaltningsberättelsen

8. Fråga om fastställelse av balansräkningen

9. Föredragning av revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

11. Genomgång av nästkommande kalenderårs budget och verksamhetsplan

12. Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår

13. Justering av stadgar

14. Val av styrelse samt styrelsens ordförande

15. Val av revisor

16. Tillsättande av valberedning

17. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Komplett beslutsunderlag och årsredovisning till stämman läggs upp senast en vecka innan stämman, på medlemsdelen av hemsidan. Beslutsunderlaget skickas även ut till de personer som anmäler sig till stämman. 

Fråga som du som medlem önskar upptagen till behandling vid föreningsstämman kan mejlas till kansliet senast två veckor innan föreningsstämman äger rum.

Tickets

  • SÄKU member ticket

    Ticket for SÄKU members.

    SEK 0.00
    Sale ended

Total

SEK 0.00

Share this event

bottom of page